Lowell’s Map of Venus (1897)

Date: 1897
Source: Moore, P; 1960:T he planet Venus, London.
Original source: Lowell, P; 1897: MNRAS (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.), LVII: 148.

kaart_venus_alb_1897_lowell

 
Courtesy Tom Lindemann.

Advertisements

Mars Maps by Schiaparelli (1876-1896)

1876-77

schiaparelli_1876_77aschiaparelli_1876_77b

Mappa Aerographica 1876-77
Mercator/Stereographic Projection
G. V. Sciapparelli
Atti della Reale Accademia dei Lincei,Memoria della cl. di scienze fisiche.M. 1. s. 3. v. 2. Roma 1878.
The first appereance of the new nomenclature.
Chromolithography

 

1879

schiaparelli_1879

Mappa Aerographica 1879
Mercator Projection
G. V. Sciapparelli
Atti della R.  Accademia dei Lincei,Memoria della cl. di scienze fisiche.M. 2. s. 3. v. 10. Roma 1880.
Nix Olympica is on the map which is the most detailed one of his age, esp. compared to the earlier (and later canalized) one. The last without canals. The 1881/82 maps have a double canal system.

1877

1877 map, in: Flammarion, C. 1898(?); De wonderen des hemels; Zutphen

schiaparelli_1877b

1883-84

Mars 1883-84
Mercator Projection
G. V. Sciapparelli
Memoria 4/5/2 1895-96.
Roma 1896

schiaperelli_1884

1877-1888

schiaparelli_1877.jpg

map with twin lines

schiaparelli_d

German Editionschiaparelli_ru

Russian Edition

 

schiaparelli_1891

US Edition, in: Peck, W. 1891; A popular handbook and atlas of astronomy, designed as a complete guide to a knowledge of the heavenly bodies and as an aid to those possessing telescopes; New York

Reproduction courtesy Ton Lindemann

 

1888

mars1888sciaparelli

French edition

schiaparelli-pallas

The Hungarian edition from Pallas Nagylexikon

marstwincanals

Italian edition, showing the twin canals

 

Pallas Nagylexikon Moon Map (1893-1897)

Engraved by Posner Károly Lajos and Son
Nomenclature: Hungarian, Latin
Published in Pallas Nagylexikon, 1893-1897

pallas

The lexikon’s entry on the Moon (detail)

Holdtopográfia.

Már Galilei felismerte 1610. ujonnan feltalált távcsövével a H. hegyeit és azok árnyékait, s iparkodott megbecsülni a hegyek magasságait. A XVII. sz. közepe felé már találkozunk holdtérképekkel, de a tulajdonképeni Selenographiát csak Hevelius (1647) alapította meg becses, még soká értékes maradt rajzaival. A mult század közepe előtt Mayer Tóbiás eszközölte Göttingában az első pontos topográfiai méréseket, melyek eredményei egy kicsiny ugyan, de addig el nem ért pontosságu Holdtérkép alakjában 1787. láttak napvilágot. 1784 óta Schröter is sokat tett Bréma melletti lilienthali csillagdáján, amennyiben nagy tükörtávcsöveivel egyes holdtájékokat tanulmányozott különböző megvilágítási stádiumokban. A jelen sz.-ban Mädler és Beer 1837. megjelent 3 párisi láb átmérőjü Holdtérképe kezdi meg az exakt Holdtopográfiát, mellyel semmiféle addigi mérés v. térkép nem versenyezhet. Lohrmann ugyancsak pontos 1820-36-ig eszközölt méréseit 1877. Schmidt J. F. J. adta ki és ez utóbbi 1840-74 között végzett saját mérései és rajzai alapján 25 lapból álló Holdtérképet szerkesztett (Berlin 1878) 1:1.783.200 arányban, mi a H. képét 2 méter átmérőjű korong gyanánt állítja elő. A legujabb két számot tevő munka e téren Nasmyth-Carpenter, The Moon considered as a planet, a world and a satellite, London 1874 (németül H. J. Kleintől, Lipcse 1880) és különösen Neison, The Moon and the conditions and configurations of its surface, London 1876 (németül H. J. Kleintől, Braunschweig 1878) és mindazon részletes tanulmányok, melyeket az angol Selenographical Society végez. Holdglobusok és egyes holdtájékok plasztikus leképezése sem hiányoznak, s e téren Riedl v. Leuenstern, Dickert és különösen Witte Wilhelmine udvari tanácsosné, Maedler anyósa és Neison tünnek ki. Ennél sokkal fontosabbak a Holdfotográfia eredményei; már Daguerre kezdte művelni ezen megfigyelési módot, tökéletesítette különösen Bond, Warren de la Rue, Rutherford, Draper, Janssen Gothard Jenő és legujabban a mount-hamiltoni Lick observatory, melynek kitünő felvételei után Weinek hazánkfia, a prágai csillagda igazgatója, rendkívül plasztikus hatásu rajzokat készít. A H.-térképeinek megtekintése felületének valódi alakulásáról csak akkor adhat teljes felvilágosítást, ha tekintettel vagyunk arra, hogy a H. felénk fordított oldala ortográfiai vetületben látszik, mely tehát csak a korong közepén levő részeket ábrázolja hiven, mig a H. széle felé eső részleteket erősen megrövidítve tünteti föl. Valamely gyürüs hegység a H. szélén eszerint egyenes vonallá fajul, s igy a középtől távol eső tájak jellemének megismerése mindinkább nehezítve van. De a légkör hiánya folytán legalább ezen szélső képződmények is teljesen éles körvonalakban mutatkoznak. Különben bátran mondhatjuk, hogy a H.-at, mint egészet, általában véve pontosabban ismerjük, mint a Földet egészben véve, sőt az elsőrendü helymeghatározások a H.-on pontosabbak, mint a XVIII. sz. közepe előtt a Földön voltak. Ha még hozzá tesszük, hogy Maedler és Lohrmann térképei egyenként mintegy 8000 objektumot, Schmidté legalább is 40.000-et tartalmaz, látjuk, hogy a Selenographia sok tekintetben kiállja az összehasonlítást a geográfiával.

A Holdfelület fölötte számos és különféle alakzata Neison szerint négy mesterkéletlen főcsoportba illeszthető: Sötét sikságok, melyek a felület v. 2/5-ét fedik és Hevelius meg Riccioli elnevezése szerint mare-kre (tengerekre) már szabad szemmel is látható sötét foltokra, palus-lacus és sinus-okra oszolnak. Ezek rendesen ugy egymás között, mint a tengerekkel összefüggésen állanak és kissé fényesebbek és kevésbé élesen határoltak. A mare-k nagyobbrésze a feület északi részében találhatók és csupán négy nyulik le a déli féltekébe; fénylő sikságok ritkák és kis kiterjedésüek. A kraterek a Holdfelület legjellemzőbb és leggyakoribb formációja (Schmidt térképében közel 33.000 ily objektum foglaltatik); ezek általában véve köralaku sáncok, kifelé mérsékelt lejtésüek, belül meredekek és középpontjukban egy vagy több, a sánc falánál alacsonyabb kúp emelkedik. Nagyságuk és különös alakjuk szerint a következőkép osztályozzuk: Sáncok, melyek átmérője 240 km.-ig terjedhet, szabálytalanul határolt és elágazott gyürük, melyek a mare és krater között közvetítő szerepet játszanak; hegygyürük (mountain-rings), szakadozott és a rombolás nyomait viselő, különben a sáncokhoz hasonló képződmények; gyürüs hegységek (ring-plains), a kraterek tulnyomó száma, köralaku sánccal környezett sikok, közepén alacsonyabb centrális hegykúppal; kratersikok, az előbbiekhez hasonlók, de szakadozottabbak és vadonabbak; tulajdonképeni kraterek, kis, 7-20 km. átmérőjü katlanok, szabályos nem magas sánccal és tetemes fényességüek; kis kraterek (craterlet) 1-9 km. átmérővel biró valamennyi többi alakzattal vegyesen előforduló képződmények; kratergödrök (craterpits), melyek sánca a környező sikságtól igen kis hajlással emelkedik, s melyek mint egyszerü depressziók nem vallanak vulkános eredetre; végül depressziók, egyszerü völgykatlanok környező sánc nélkül és izolált meredek kraterkúpok centrális mélyedéssel, melyek leginkább hasonlítanak Földünk vulkánjaihoz. Mindezen a H. belsejének vulkános tevékenységére utaló emelkedésektől különböznek Hevelius Hegységei (Hevelius szerint montes), melyek hegyláncokra (mountain-ranges), szigethegyekre vagy Pike-okra, elágazó dombvidékekre és a vadon tájakhoz tartozó hegyhátakra (mountain-ridges) oszolnak. A hegyláncok mutatják a legnagyobb hasonlatosságota földi hegyekkel, s a hatalmas Alpok, Apenninek és a Kaukázus az északi féltekén váltakoznak e csoport alosztályaival gazdag egymásutánban, különösen a délen mindinkább gyakoribb gyürüshegyek szomszédságában álló hegyhátakkal és dombvidékekkel. Egészen különvált csoportot képeznek a fényerek (Rille), igen keskeny (1 km. szélességü), többnyire egyenes 300-500 km. hosszu barázdák és hasadások, melyek a sáncokon, hegyhátakon és kratergödrökön megszakítás nélkül áthatolnak. A legnagyobb Hyginusnál fekvő fényeret már Schröter is ismerte, ezóta számuk közel 1000-re emelkedett.

A H. hegyeinek magassága körülbelül ugyanaz, mint a Földéi; a legmagasab megmért hegy a Curtius gyürüshegység északkeleti szélén, közel a déli pólushoz, annak belső sikjából 8000 m.-rel emelkedik ki; tán még ennél is magasabb hegyek találhatók Deorffel és Leibnitz déli láncokban. Általában a H. déli része az északit vadon nagyszerüségével messze tulhaladja, de azért az Apenninekben és a Kaukázusban 6000 m.-es hegyek nem éppen ritkák. A nagy gyürüshegyek sáncai a belső sikság fölé mintegy 3-4000 m.-rel emelkednek és még ennél is alacsonyabbak az egyes magányosan álló hegyek. Mivel a H.-on a Föld tengeréhez hasonlítható általános niveau-felület nincs, a magassági számok csak a szomszédos sikrészekre vonatkoztathatók. Amily nagyok az eltérések az objektumok alakjában, épp oly nagyok a fényességben, sőt a szinben is. A legsötétebb részletek a keleti szél közelében fekvő Riccioli és Grimaldi sáncok egyes részei, s némelykor az északon fekvő Plato; a legfényesebbek a kisebb kraterek. A H. legtündöklőbb pontja Aristarc és környezete. Kevés nappal Ujhold után, midőn a H. éjjeli oldala az ismert hamuszinü fényben, a Föld fényének visszavert világában mutatkozik, Aristarch, Kepler és más apró krater gyenge nagyításnál a sötét Holdfelületen tündöklő pontokul észlelhető, ugy hogy nagyon is érthető a korábbi időkben gyakrabban hallott vélemény, mely szerint a H. még most is tevékeny vulkánokkal birna. Jellemző a Teleholdra nézve a sokszámu fényes sugárrendszer, mely a legnagyobb gyürüs hegységekből, mint Tychóból, Coppernicusból és Keplerből kiindulva több száz kilométeren át a Hold tányérján átvonul s melynek mibenlétéről még mit sem tudunk.

Niesten’s Globe of Mars (1892)

Globe of Mars by Belgian Astronomer Louis Niesten.
Publisher: J. Lebeque & Co, Brusells, Belgium.
Dimensions: 22cm x 10cm.
Cartouche: GLOBE DE MARS dressé PAR L NIESTEN d’après les observations faites À BRUXELLES & A MILAN NOMENCLATURE SCHIAPARELLI NOMENCLATURE GREEN J. Lebèque & C.° Bruxelles
Observations were done in Brussels and Milan
Nomenclature: based on Schiaparelli’s and Green’s nomenclature (Schiaparelli’s names are shown in black, Green’s in red letters)
Orientation: South is up.
Copies: Science Museum (London); Museo La Specola (Padua); National Museum of American History (Washington)

niesten

More images here. 

Reproductions by Keith Boulger here

niesten_globe

Segments of the globe
References:
Historical Globes of the Red Planet
Belgium Mars globe, 1892

Proctor’s Mars Maps (1865-1892)

Cartographer: R. A. Proctor
Projection: Stereographic

1864

proctor_1865

Chart of Mars
R. A. Proctor; using drawings by W. R. Dawes 1864/65
The names like Dawes Sea can be viewed as „the seas in Dawes’ drawing”

1867

proctor_1867

1867.  Source: Rudaux, L. et al 1962; Larousse Encyclopaedia Of Astronomy; London
Image courtesy Ton Lindemann

 

1869

proctor_1869

 

RA Proctor: Half-hours with the Telescope. London 1869. p. 6.

1870

proctor1870

A Chart of Mars laid down on the Stereographic Projection
R. A. Proctor, from drawings by Dawes.
in: RA Proctor: Other Worlds than Ours. London 1870, p 94.

1871

proctormars

Drawing of 1868 published in 1871, 1892.

1873

proctor_dawes

Map based on the drawings of William R Daves

“Chart of Mars from Drawings of Mr. Dawes”
Comments: “In Plate 6 I have given a series of views of Mars much more distinct than an observer may expect to obtain with moderate powers. I add a chart of Mars, a 83miniature of one I have prepared from a charming series of tracings supplied me by Mr. Dawes. The views taken by this celebrated observer in 1852, 1856, 1860, 1862, and 1864, are far better than any others I have seen. The views by Beer and Mädler are good, as are some of Secchi’s (though they appear badly drawn), Nasmyth’s and Phillips’; Delarue’s two views are also admirable; and Lockyer has given a better set of views than any of the others. But there is an amount of detail in Mr. Dawes’ views which renders them superior to any yet taken. I must confess I failed at a first view to see the full value of Mr. Dawes’ tracings. Faint marks appeared, which I supposed to be merely intended to represent shadings scarcely seen. A more careful study shewed me that every mark is to be taken as the representative of what Mr. Dawes actually saw. The consistency of the views is perfectly wonderful, when compared with the vagueness and inconsistency observable in nearly all other views. And this consistency is not shown by mere resemblance, which might have been an effect rather of memory (unconsciously exerted) than observation. The same feature changes so much in figure, as it appears on different parts of the disc, that it was sometimes only on a careful projection of different views that I could determine what certain features near the limb represented. But when this had been done, and the distortion through the effect of foreshortening corrected, the feature was found to be as true in shape as if it had been seen in the centre of the planet’s disc.
In examining Mr. Dawes’ drawings it was necessary that the position of Mars’ axis should be known. The data for determining this were taken from Dr. Oudemann’s determinations given in a valuable paper on Mars issued from Mr. Bishop’s observatory. 84But instead of calculating Mars’ presentation by the formulæ there given, I found it convenient rather to make use of geometrical constructions applied to my ‘Charts of the Terrestrial Planets.’ Taking Mädler’s start-point for Martial longitudes, that is the longitude-line passing near Dawes’ forked bay, I found that my results agreed pretty fairly with those in Prof. Phillips’ map, so far as the latter went; but there are many details in my charts not found in Prof. Phillips’ nor in Mädler’s earlier charts.
I have applied to the different features the names of those observers who have studied the physical peculiarities presented by Mars. Mr. Dawes’ name naturally occurs more frequently than others. Indeed, if I had followed the rule of giving to each feature the name of its discoverer, Mr. Dawes’ name would have occurred much more frequently than it actually does.”
Source: Richard A. Proctor: Half-hours with the Telescope. New York:G.P. Putnam’s Sons. 1873.

1879

marsterkepe_proctor.jpg

A Mars térképe – Hungarian edition, Proctor’s map “After Dawes’ drawings”
In: Proctor: Más világok mint a mienk. Translated by Károly Császár. Természettudományi Kiadó Vállalat  Budapest 1879. (Free book for members of K.M: Természettudományi Társulat (Royal Society of Natural Science)

1882

proctor_1882

1882:  Gillet, J.A. et-al 1882; Astronomy for the use of schools and academies; New York = Gillet, J.A. et-al 1882; The heavens above; New York
Image courtesy Ton Lindemann

1888

proctor_1888

Nouvelle carte de Mars, par Proctor en 1888.
Stereographic Projection
RA Proctor: Old and new astronomy. London-New York, 1888
With the nomenclature of 1869

1892

proctor_1892a

Proctor, R.A. 1892; Old and new astronomy; London
Image courtesy Ton Lindemann

1892

proctor_1892b

 

Proctor, R.A. 1892; Old and new astronomy; London
Image courtesy Ton Lindemann

 

Lowell’s maps of Mars (1894-1905)

1894

Source: Lowell, P. 1895; Mars; Flagstaff
Image courtesy Ton Lindemann.

lowell_1894
Nomenclature
ARRANGED ALPHABETICALLY

REGIONS

No.  Name
100 Aonius Sinus
7  Argyre 
168 Atlantis
15  Aurorae Sinus 
287 Ausonia
4  Dencalionis Regio 
268 Edom Promontorium 
194 Elysium
1  Fastigium Aryn 
229 Hadriaticum Mare 
240 Hammonis Cornu 
275 Hellas 
211 Hesperia 
205 Isidis Regio 
236 Japygia 
225 Lemuria 
207 Libya 
176 Mare Chronium 
165 Mare Cimmerium 
285 Mare Erythraeum 
283 Mare Icarium 
173 Mare Sirenum 
210 Mare Tyrrhenum 
20  Margaritifer Sinus 
103 Memnonia 
6  Noachis 
277 Oenotria 
88  Ogygis Regio 
286 Ophir
9  Protei Regio
5  Pyrrhae Regio
3  Sabaeus Sinus
2  Socratis Promontorium
233 Syrtis Major
237 Solis Promontorium
209 Syrtis Parva
27  Tempe
92  Thyle I.
177 Thyle II.
267 Xisuthri

CANALS
271 Acalandrus
84 Acampsis
10 Acesines
119 Achana
222 Achates
199 Achelous
284 Acheron
90 Acis
238 Aeolus
76 Aesis
192 Aethiops
43 Agathodaemon
273 Alpheus
87 Ambrosia
203 Amenthes
12 Amphrysus
54 Amystis
61 Anapus
161 Antaeus
242 Anubis
79 Araxes
144 Arges
244 Arosis
250 Arsanias
62 Artanes
243 Asopus
245 Astaboras
204 Astapus
156 Atax
224 Athesis
163 Avernus
73 Avus
162 Axius
148 Axon
57 Bactrus
S7 Baetis
86 Bathys
159 Bautis
143 Belus
198 Boreas
201 Boreosyrtis
129 Brontes
16 Caicus
189 Cambyses
22 Cantabras
232 Carpis
239 Casuentus
55 Catarrhactes
94 Cayster
221 Centrites
218 Cephissus
186 Cerberus
14 Cestrus
182 Chaboras
184 Chretes
42 Chrysas
49 Chrysorrhoas
212 Cinyphus
47 Clitumnus
64 Clodianus
160 Cophen
44 Coprates
40 Corax
164 Cyaneus
91 Cyrus
77 Daemon
260 Daix
258 Daradax
26 Dardanus
19 Dargamanes
264 Deuteronilus
172 Digentia
235 Dosaron
93 Drahonus
107 Elison
74 Eosphorus
18 Erannoboas
150 Erebus
141 Erinaeus
226 Erymanthus
104 Erynnis
256 Eulaeus
114 Eumenides
193 Eunostos
253 Euphrates
140 Eurymedon
213 Eurypus
142 Evenus
67 Fortunae
179 Gaesus
215 Galaesus
197 Galaxias
36 Ganges
48 Ganymede
13 Garrhuenus
122 Gigas
266 Gihon
63 Glaucus
105 Gorgon
145 Gyes
153 Hades
70 Halys
170 Harpasus
38 Hebe
181 Helisson
171 Heratemis
101 Herculis Columnae
261 Hiddekel
17 Hipparis
231 Hippus
234 Hyctanis
32 Hydaspes
34 Hydraotes
11 Hydriacus
227 Hylias
272 Hyllus
31 Hyphasis
35 Hypsas
102 Hyscus
30 Indus
68 Iris
95 Isis
28 Jamuna
80 Jaxartes
257 Labotas
155 Laestrygon
166 Leontes
202 Lethes
139 Liris
81 Maeander
270 Magon
97 Malva
263 Margus
127 Medus
106 Medusa
99 Mogrus
39 Nectar
135 Neda
206 Nepenthes
183 Nereides
167 Nestus
269 Neudrus
29 Nilokeras
246 Nilosyrtis
51 Nilus
188 Nymphaeus
8 Oceanus
21 Ochus
180 Opharus
149 Orcus
255 Orontes
230 Orosines
24 Oxus
191 Pactolus
169 Padargus
66 Palamnus
108 Parcae
274 Peneus
82 Phasis
247 Phison
251 Protonilus
175 Psychrus
121 Pyriphlegethon
220 Rha
178 Scamander
223 Sesamus
174 Simois
111 Sirenius
254 Sitacus
130 Steropes
196 Styx
89 Surius
157 Tartarus
228 Tedanius
112 Thermodon
133 Thyanis
125 Titan
72 Tithonius
208 Triton
276 Tyndis
241 Typhon
110 Ulysses
56 Uranius
219 Xanthus
OASES
59 Acherusia Palus
109 Aganippe Fons
128 Alcyonia
IS6 Ammonium
195 Aponi Fons
158 Aquae Apollinares
200 Aquae Calidae
131 Arachoti Fons
115 Arduenna
262 Arethusa Fons
278 Arsia Silva
117 Arsine
96 Astrae Lacus
134 Augila
123 Bandusiae Fons
98 Benacus Lacus
120 Biblis Fons
146 Castalia Fons
65 Ceraunius
187 Clepsydra Fons
60 Cyane Fons
217 Cynia Lacus
288 Daphne
124 Ferentinae Lucus
214 Flevo Lacus
46 Fons Juventae
83 Gallinaria Silva
116 Hercynia Silva
216 Hesperidum Lacus
147 Hibe
58 Hippocrene Fons
249 Hipponitis Palus
151 Hypelaeus
52 Labeatis Lacus
252 Lacus Ismenius
50 Lacus Lunae
78 Lacus Phoenicis
281 Lausonius Lacus
75 Lerne
190 Lucrinus Lacus
185 Lucus Angitiae
33 Lucus Feronia
138 Lucus Maricae
41 Maeisia Silva
69 Mapharitis
118 Mareotis
53 Meroe
45 Messeis Fons
132 Nitriae
113 Nodus Gordii
280 Nessonis Lacus
282 Nuba Lacus
23 Oxia Palus
279 Palicorum Lacus
25 Pallas Lacus
152 Propontis
265 Serapium
248 Sirbonis Lacus
259 Solis Fons
85 Solis Lacus
71 Tithonius Lacus
126 Trinythios
154 Trivium Charontis
137 Utopia


ARRANGED NUMERICALLY

1  Fastigium Aryn 
2  Socratis Promontorium 
3  Sabaeus Sinus 
4  Deucalionis Regio 
5  Pyrrhae Regio 
6  Noachis 
7  Argyre 
8  Oceanus 
9  Protei Regio 
10  Acesines 
11  Hydriacus 
12  Amphrysus 
13  Garrhuenus 
14  Cestrus 
15  Aurorae Sinus 
16  Caicus 
17  Hipparis 
18  Erannoboas 
19  Dargamanes 
20  Margaritifer Sinus 
21  Ochus 
22  Cantabras 
23  Oxia Palus 
24  Oxus 
25  Pallas Lacus 
26  Dardanus 
27  Tempe 
28  Jamuna 
29  Nilokeras 
30  Indus
31  Hyphasis 
32  Hydaspes 
33  Lucus Feronia 
34  Hydraotes 
35  Hypsas 
36  Ganges 
37  Baetis 
38  Hebe 
39  Nectar 
40  Corax 
41  Maeisia Silva 
42  Chrysas 
43  Agathodaemon 
44  Coprates 
45  Messeis Fons 
46  Fons Juventae 
47  Clitumnus 
48  Ganymede 
49  Chrysorrhoas 
50  Lacus Lunae 
51  Nilus 
52  Labeatis Lacus 
53  Meroe 
54  Amystis 
55  Catarrhactes 
56  Uranius 
57  Bactrus 
58  Hippocrene Fons 
59  Acherusia Palus 
60  Cyane Fons 
61  Anapus 
62  Artanes 
63  Glaucus 
64  Clodianus 
65  Ceraunius 
66  Palamnus 
67  Fortunae 
68  Iris 
69  Mapharitis 
70  Halys 
71  Tithonius Lacus 
72  Tithonius 
73  Avus 
74  Eosphorus 
75  Lerne 
76  Aesis 
77  Daemon 
78  Lacus Phoenicis 
79  Araxes 
80  Jaxartes 
81  Maeander 
82  Phasis 
83  Gallinaria Silva 
84  Acampsis 
85  Solis Lacus 
86  Bathys 
87  Ambrosia 
88  Ogygis Regio 
89  Surius 
90  Acis 
91  Cyrus 
92  Thyle I. 
93  Drahonus 
94  Cayster 
95  Isis 
96  Astrae Lacus 
97  Malva 
98  Benacus Lacus 
99  Mogrus 
100 Aonius Sinus 
101 Herculis Columnae 
102 Hyscus 
103 Memnonia 
104 Erynnis 
105 Gorgon 
106 Medusa 
107 Elison 
108 Parcae 
109 Aganippe Fons 
110 Ulysses 
111 Sirenius 
112 Thermodon 
113 Nodus Gordii 
114 Eumenides 
115 Arduenna 
116 Hercynia Silva 
117 Arsine 
118 Mareotis 
119 Achana 
120 Biblis Fons 
121 Pyriphlegethon 
122 Gigas 
123 Bandusiae Fons 
124 Ferentinae Lucus 
125 Titan 
126 Trinythios 
127 Medus 
128 Alcyonia 
129 Brontes 
130 Steropes 
131 Arachoti Fons 
132 Nitriae 
133 Thyanis 
134 Augila 
135 Neda 
137 Utopia
136 Ammonium 
138 Lucus Maricae 
139 Liris 
140 Eurymedon 
141 Erinaeus 
142 Evenus 
143 Belus 
144 Arges 
145 Gyes 
146 Castalia Fons 
147 Hibe 
148 Axon 
149 Orcus 
150 Erebus 
151 Hypelaeus 
152 Propontis 
153 Hades 
154 Trivium Charontis 
155 Laestrygon 
156 Atax 
157 Tartarus 
158 Aquae Apollinares 
159 Bautis 
160 Cophen 
161 Antaeus 
162 Axius 
163 Avernus 
164 Cyaneus 
165 Mare Cimmerium 
166 Leontes 
167 Nestus 
168 Atlantis 
169 Padargus 
170 Harpasus 
171 Heratemis 
172 Digentia 
173 Mare Sirenum 
174 Simois 
175 Psychrus 
176 Mare Chronium 
177 Thyle II. 
178 Scamander 
179 Gaesus 
180 Opharus 
181 Helisson 
182 Chaboras 
183 Nereides 
184 Chretes 
185 Lucus Angitiae 
186 Cerberus 
187 Clepsydra Fons 
188 Nymphaeus 
189 Cambyses 
190 Lucrinus Lacus 
191 Pactolus 
192 Aethiops 
193 Eunostos 
194 Elysium 
195 Aponi Fons 
196 Styx 
197 Galaxias 
198 Boreas 
199 Achelous 
200 Aquae Calidae 
201 Boreosyrtis 
202 Lethes 
203 Amenthes 
204 Astapus 
205 Isidis Regio 
206 Nepenthes 
207 Libya 
208 Triton 
209 Syrtis Parva 
210 Mare Tyrrhenum 
211 Hesperia 
212 Cinyphus 
213 Eurypus 
214 Flevo Lacus 
215 Galaesus 
216 Hesperidum Lacus 
217 Cynia Lacus 
218 Cephissus 
219 Xanthus 
220 Rha 
221 Centrites 
222 Achates 
223 Sesamus 
224 Athesis 
225 Lemuria 
226 Erymanthus 
227 Hylias 
228 Tedanius 
229 Hadriaticum Mare 
230 Orosines 
231 Hippus 
232 Carpis 
233 Syrtis Major 
234 Hyctanis 
235 Dosaron 
236 Japygia 
237 Solis Promontorium 
238 Aeolus 
239 Casuentus 
240 Hammonis Cornu 
241 Typhon 
242 Anubis 
243 Asopus 
244 Arosis 
245 Astaboras 
246 Nilosyrtis 
247 Phison 
248 Sirbonis Lacus 
249 Hipponitis Palus 
250 Arsanias 
251 Protonilus 
252 Lacus Ismenius 
253 Euphrates 
254 Sitacus 
255 Orontes 
256 Eulaeus 
257 Labotas 
258 Daradax 
259 Solis Fons 
260 Daix 
261 Hiddekel 
262 Arethusa Fons 
263 Margus 
264 Deuteronilus 
265 Serapium 
266 Gihon 
267 Xisuthri 
268 Edom Promontorium 
269 Neudrus 
270 Magon 
271 Acalandrus 
272 Hyllus 
273 Alpheus 
274 Peneus 
275 Hellas 
276 Tyndis 
277 Oenotria 
278 Arsia Silva 
279 Palicorum Lacus 
280 Nessonis Lacus 
281 Lausonius Lacus 
282 Nuba Lacus 
283 Mare Icarium 
284 Acheron 
285 Mare Erythraeum 
286 Ophir 
287 Ausonia 
288 Daphne

 

1905

Mars and its canals, by Percival Lowell.

Source: P Lowell: Mars and its canals. New York, Macmillan, 1906.

Annotated map made from visual observations in 1905. The map also appears in: EC Slipher: The photographic story of Mars, Cambridge, Mass., Sky Pub. Corp., 1962.

 

lowell-drawing.jpg

A hemispheric color view of Mars, by P Lowell, 1905

Lowell Observatory, Flagstaff, AZ